Vedtægter

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted § 1- 2

Kapitel 2 Foreningens område og medlemskreds § 3 – 5 a

Kapitel 3 Foreningens formål og opgaver § 6 – 7

Kapitel 4 Medlemmernes forhold til foreningen § 8 – 12

Kapitel 5 Foreningens ledelse og administration § 13 – 20

Kapitel 6 Regnskab og revision § 21 – 22

Kapitel 7 Forskellige bestemmelser § 23- 24

Kapitel 1 – Foreningens navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er ” Grundejerforeningen Reimersvej”

§ 2 Foreningens hjemsted er Auning i Norddjurs kommune.

Kapitel 2 – Foreningens område og medlemskreds

§ 3 Foreningens geografiske område er identisk med lokalplan 120, Sønderhald kommune, delområde III, samt alle boligparceller, der er udstykket herfra.

§ 4 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende andelsforeninger og ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

§ 5 Stk. 1 Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om at foreningens område skal udvides, således at andelsforeninger eller ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som   medlemmer af foreningen, grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder og, grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.

Stk. 2 Beslutning efter stk. 1 kræver byrådets godkendelse.

Stk.3 Byrådet kan pålægge grundejerforeningen indholdet af § 5 stk. 1.

Kapitel 3- Foreningens formål og opgaver

§ 6 Stk. 1 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fælleshus, redskabs hus og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. (§ 11 i lokalplan 120)

Stk.2 Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom, medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Stk.3 Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

§ 7 Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kapitel 4 – medlemmernes forhold til foreningen

§ 8 Stk. 1 Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansierings og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk.2 Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Stk.3 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal der betales rentebeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

§ 9 Stk. 1 Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 2 Hvis der på ejendomme er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales bidrag for hver boligenhed.

Stk. 3 Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og boligenheder.

§ 10 Stk.1 I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtigelser med andet end deres andel i foreningens formue.

Stk.2 I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata (i forhold til andel)

§ 11 Stk.1 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens formue.

Stk.2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen.

Stk.3 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 12 Stk.1 Områdets andelsboligforeninger er medlem af grundejerforeningen, og hver boligenhed er pålagt bidrag til grundejerforeningen. Andelshaverne har stemmeret ligesom de øvrige grundejere og kan vælges ind i foreningens bestyrelse.

Stk.2 Et medlem har på generalforsamlingen 2 stemmer for hvert bidrag, der er pålagt boligen.

Kapitel 5 – Foreningens ledelse og administration

§ 13 Stk.1 Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk.2 Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendommen indenfor grundejerforeningens område har ret til – uden stemmeret – at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder repræsentanter fra kommunen.

§ 14 Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem til den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Stk.3 Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og reviderede årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

Stk.4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.5 Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
  • Godkendelse af dagsorden
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  • Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
  • Rettidigt indkomne, skriftlige forslag fra medlemmerne
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Henlæggelse til vedligeholdelsesfond jf.§ 22 stk. 2
  • Vedtagelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Eventuelt
   Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning

§ 15 Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk.2 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes.

Stk.3 Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 16 Stk.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. sagens behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

Stk.2 Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk.3 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Der kan ikke afgives mere end to fuldmagter pr. bolig..

Stk.4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk.5 Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk.6 Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat til medlemmerne.

§ 17 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 18 Stk.1Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand næstformand, kasserer og sekretær.

Stk.2 Bestyrelsen samt 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der første år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg, næste år 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg, og så fremdeles. Genvalg kan finde sted.

Stk.3 Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandt grundejerforeningens medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.

Stk.4 Hvis generalforsamlingen vælger en administrator til at udføre foreningens administrative opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen pligtige til at modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen eller som suppleant og virke i den funktion i mindst et år indenfor hver 5 års periode.

Stk.5 Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 19 Stk.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg og bygninger, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Stk.2 Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk.3 Over det under forhandlingerne passerede udfærdiges referat som efter godkendelse af bestyrelsen udsendes til medlemmerne.

Stk.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk.5 Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.6 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal et medlem af udvalget altid være bestyrelsesmedlem.

Stk.7 Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

§ 20 Foreningen tegnes overfor tredje mand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan gives fuldmagt til kassereren i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.

Kapitel 6 – Regnskab og revision

§ 21 Stk.1 Foreningens regnskab er kalenderåret.

Stk.2 Generalforsamlingen vælger revisor og en revisor suppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk.3 Regnskabet tilstilles revisoren inden den 15. februar og skal være revideret såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 22 Stk.1Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut i foreningens navn.

Stk.2 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen hvor stort et beløb der årligt skal hensættes i en særlig fond til vedligehold af veje, stier og fællesarealerne samt reparationer og vedligehold af det fælleshus som grundejerforeningen ejer.

Stk.3 Generalforsamlingen beslutter hvor meget der kan henstå i fonden.

Stk. 4 Udover midlerne i stk. 2 kan den kontante kassebeholdning ikke overstige 2 års kontingent, og skal være indestående i pengeinstitut.

Kapitel 7 – Forskellige bestemmelser

§ 23 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelses pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeleshed vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 24 Stk.1 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

Stk.2 Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved almindeligt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

Stk.3 Ændring af foreningens vedtægt kræver byrådets godkendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2016

I bestyrelsen

Johannes Johansen, Formand

Michael Knudsen, Næstformand

Anne Grethe Sørensen, Kasserer

Inge Vejlby, Sekretær

Aase Nielsen, Bestyrelsesmedlem

12.3.2009
Denne vedtægt afløser Stiftelsesoverenskomst for Grundejerforeningen Reimersvej besluttet af
områdets bygherre Arne Sander Mikkelsen den 1. marts 1991.                                                                       5.4.2016                                                                                                                                                                 Nærværende tilrettede vedtægt, som vedtaget på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Reimersvej, den 8.3.2016